Categories
Expression

เรื่องเล่าของชาวบ้านของประเทศเกาหลี​

เรื่องเล่าของชาวบ้านของประเทศเกาหลี

1.Q: 왜 한국사람은 마지막 조각을 양보할까?
ทำไม คนเกาหลี ไม่อยากกินชินสูดท้าย 

A: 왜냐하면 마지막 조각을 먹는 사람이살이 찐다고 생각하기 때문입니다
คนเกาหลีคิดว่าคนที่กินชิ้นสุดท้ายจะอ้วนขึ้นครับ

Word :
살이찌다 : จะอ้วนขึ้นครับ
너가 먹어 : เธอกินเลย
마지막 조각: ชิ้นสุดท้าย

https://www.instagram.com/p/CNtVKhPF-Tb/?utm_source=ig_web_copy_link

2. 왜 한국 사람들은 앞 사람에게 술을 꼭 따를까?
ทำไมคนเกาหลีรินเหล้าให้คนอยู่นั้งหน้า

자기 술을 스스로 따르면  앞에 앉은 사람이3년간 애인이 없습니다
ถ้าเติมเหล้าด้วยตัวเองคนที่นั้งหน้า จะไม่มีแฟนใน3ป
หมาถึงว่า ถ้าเราเติมเหล้าด้วยตัวเอง คนที้นั้งหน้าไม่เติมเหล้าให้ผม เขาจะไม่มีแฟน3ปี ถ้าเขาเลอยากมีแฟน ต้องเติมเหล้าให้เรา

ทายนิสัยตามกรุ๊ปเลือด 혈액형 ตอนเรียนภาษาเกาหล

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *