Categories
Expression

ไม่ได้ตั้งใจในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่าอะไรดี

ไม่ได้ตั้งใจในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่าอะไรดี. มีหลยคำบอกครับ

1. 일부러 안 했어요

ใช้บ่อยสุดว่า
일부러 안 했어요 (อิลบุรอ อันแฮซอโย)
ที่แปลว่า ไม่ได้ตั้งใจครับ

정말 미안해요. 일부러 안 했어요
ผมต้องขอโทษมากครับ ไม่ได้ตั้งใจครับ

ถ้า’ตั้งใจทำ’ พูดภาษาเกาหลีว่า
일부러 하다(อิลบุรอฮาดา)

2. 고의가 아니었어요

ประโยคนี่ก็ใช้บ่อยครับ
고의로 안 했어요(โกอิโร อันแฮซอโย)
ไม่ได้ตั้งใจครับ
พูด 고의가 아니었어요 (โกอิกา อานิออซอโย) ได้ด้วยครับ
ความหมาย ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัยครับ

ถ้า’ตั้งใจทำ’ พูดภาษาเกาหลีว่า
고의로 했어요(โกอึโร แฮซอโย) หรือ 고의 이었어요 (โกอึอิออซอโย)

3. 의도한 것이 아니에요

ประโยคนี่เป็นภาษาเขียนครับ
의도 한 것이 아니에요 อ่านว่า อึอโดฮันกอซิ อานิเอโย
ที่แปลว่า ไม่ได้ตั้งใจ ครับ
ถ้า’ตั้งใจทำ’ พูดภาษาเกาหลีว่า
의도적이었어요(อึอโดจอกิออซอโย)
แต่ประโยคนี่ไม่ค่อยใช้บ่อยครับ

4. 그냥 실수이었어요

그냥 실수이었어요(กึยัง ซิลซุอิออซอโย)
ที่แปลตรงๆว่า มันเป็นแค่การทำผิดพลาดครับ
ก็เลยความหมายคือ ไม่ได้ตั้งใจครับ


By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *