Categories
Expression

100 คำกริยาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี ที่ใช้บ่อยสุด

 1. 해요 แฮ-โย= ทำ
 2. 있어요 อิ-ซอ-โย = มี
 3. 없어요 ออบ-ซอ-โย = ไม่มี
 4. 봐요 พวา-โย = ดู
 5. 가요 คา-โย = ไป
 6. 와요 วา-โย = มา
 7. 먹어요 มอ-กอ-โย = กิน
 8. 말해요 มัล-แฮ-โย =พูด
 9. 들어요 ดึ-ลอ-โย = ฟัง
 10. 읽어요 อิล – กอ – โย = อ่าน
 11. 써요 ซอ-โย = เขียน
 12. 생각해요 แซง-กัก-แฮ-โย = คิด
 13. 살아요 ซา – ลา – โย = พัก
 14. 들어가요 ดึ – รอ – กา – โย = เข้า
 15. 돌아가요 โด – รา – กา – โย = กลับ
 16. 마셔요 มา-ซยอ-โย = ดื่ม
 17. 달려요 ดาล – รยอ – โย = วิ่ง
 18. 이해해요 อิ-แฮ-แฮ-โย = เข้าใจ
 19. 일 해요 อิล-แฮ-โย = ทำงาน
 20. 이야기 해요 อิ-ยา-กิ-แฮ-โย =คุยกัน
 21. 설명해요 ซอล – มยอง – แฮ – โย = อธีบาย
 22. 찾아요 ชา-จา-โย = หา
 23. 올라가요 โอล – ลา – กา-โย = ขึ้น
 24. 내려가요 แน-รยอ – กา – โย = ลง
 25. 가르쳐요 คา – รึ – ชยอ – โย = สอน
 26. 배워요 แบ – วอ – โย = เรียน
 27. 변해요 บยอน – แฮ – โย = เปลี่ยน
 28. 사랑해요 ซา – รัง – แฮ – โย = รัก
 29. 좋아해요 โช – อา – แฮ – โย = ชอบ
 30. 운전해요 อุน – จอน – แฮ -โย = ขับรถ
 31. 사라져요 ซา-รา-จยอ-โย = หาย
 32. 들려요 ดึล – รยอ – โย = ได้ยิน
 33. 확인해요 ฮวาก – อิน – แฮ – โย = เช็ก
 34. 노력해요 โน – รยอก – แฮ – โย = พยายาม
 35. 지나가요 จิ – นา – กา -โย = ผ่าน
 36. 발전해요 บัล – จอน – แฮ – โย = พัฒนา
 37. 친해요 ขิน – แฮ – โย = สนิด
 38. 싸워요 ซา – วอ – โย = ทะเลาะ
 39. 때려요 แต – รยอ – โย = ตี
 40. 버려요 บอ – รยอ – โย = ทิ้ง
 41. 수영해요 ซุ – ยอง – แฮ – โย = ว่ายนำ้
 42. 운동해요 อุน – โดง – แฮ – โย = ออกกำรังกาย
 43. 테니스 쳐요 เธ – นิ – ซึ – ชอ – โย = เล่นเทนนิส
 44. 축구해요 ชุก กุ – แฮ – โย = เล่นฟุตบอล
 45. 피아노 쳐요 พิ – อา – โน – ชยอ – โย = เล่น เปียโน
 46. 대답해요 แด – ดับ – แฮ – โย = ตอบ
 47. 물어봐요 มู – รอ – บวา – โย = ถาม
 48. 입어요 อิ – บอ – โย = ใส่
 49. 벗어요 บอ – ซอ – โย = ถอด
 50. 도와요 โด – วา – โย = ช่วย
 51. 포장해요 โพ-จัง-แฮ-โย =ห่อ
 52. 풀어요 พุ – รอ – โย = แก้
 53. 약속해요 ยาก – โซก – แฮ – โย = นัด
 54. 참여해요 ชา – มยอ – แฮ – โย = เข้าร่วม
 55. 요리해요 โย – ริ – แฮ – โย = ทำอาหาร
 56. 잠을 자요 จา – มึล – จา – โย = นอน
 57. 일어나요 อิ- รอ – นา – โย = ตื่น
 58. 줘요 จวอ – โย = ให้
 59. 받아요 พา – ดา – โย = รับ
 60. 숨셔요 ซุม – ซยอ – โย = หายใจ
 61. 인사해요 อิน -ซา – แฮ – โย = ทักไป
 62. 고쳐요 โค – ซยอ – โย = ซ่อม
 63. 보호해요 โพ – โฮ – แฮ – โย = ป้องกัน
 64. 배달해요 แบ-ดาล – แฮ – โย = ส่ง
 65. 붙여요 บุ-ชยอ-โย = ติด
 66. 걸어요 คอ-รอ-โย = เดิน
 67. 사용해요 ซา – โยง – แฮ – โย= ใช้
 68. 잘라요 จัล -รด – โย = ตัด
 69. 볶아요 โบ – กา – โย = ผัด
 70. 끓여요 กึ – รยอ – โย = ต้ม
 71. 결정해요 คยอล – จอง – แฮ – โย = ตัดสินใจ
 72. 입학해요 อิ – พา – แค – โย = เข้าโรงเรียน
 73. 공부해요 โคง – บุ – แฮ – โย = เรียน
 74. 출근해요 ชุล – กึน – แฮ – โย = เข้าที่ทำงาน
 75. 지각해요 จิ – กัก – แฮ – โย = มาสาย
 76. 퇴근해요 ธเว – กึน – แฮ – โย = เลิกงาน
 77. 경험해요 คยอง – ฮอม – แฮ – โย = มีประสบการณ์
 78. 사요 ซา – โย = ซื้อ
 79. 팔아요 พา – รา – โย = ขาย
 80. 빌려요 บิล – รยอ – โย = ยอม
 81. 밀어요 มิ – รอ – โย = ดัน
 82. 당겨요 ดาง – คยอ – โย = ดึง
 83. 노크해요 โน – คึ – แฮ – โย = เคาะ
 84. 열어요 ยอ – รอ – โย = เปิด
 85. 닫아요 ดา – ดา – โย = ปิด
 86. 켜요 คยอ – โย = เปิด
 87. 꺼요 กอ – โย = ปิด
 88. 잠궈요 จัม – กวอ – โย = ปิด
 89. 거짓말해요 คอ-จิด – มัล – แฮ – โย = พูดโกหก
 90. 울어요 อุ – รอ – โย = ร้องให้
 91. 웃어요 อุ – ซอ – โย = หัวเราะ
 92. 노래해요 โน – แร – แฮ – โย = ร้องเพลง
 93. 춤 춰요 ชุม – ชวอ – โย = เต้น
 94. 만들어요 มัน – ดึ – รอ – โย = ทำ
 95. 타요 ทา – โย = ขึ้น
 96. 내려요 แน – รยอ – โย = ลง
 97. 여행해요 ยอ – แฮง – แฮ – โย = ไปเที่ยว
 98. 놀러 가요 โนล – รอ – กา – โย = ไปเที่ยว
 99. 사진 찍어요 ซา – จิน – จิ – กอ – โย = ถ่ายรูป

100 คำกริยาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี ที่ใช้บ่อยสุด

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *