Categories
Expression

30 ประโยค คำถามมา-ตอบไป ภาษาเกาหลี

30 ประโยค คำถามมา-ตอบไป ภาษาเกาหลีครับ. มีการอ่านและการแปลด้วยครับ

  1. 태국 음식을 좋아해요? (แท-กุก – อืม-ซิ-กึล-โช-อา-แฮ-โย) ชอบอาหารไทยไหมครับ?
    네 아주 좋아해요 (เน – อา-จุ-โช-อา-แฮ-โย) ครับ, ชอบมากครับ

2. 어제 뭐 했어요? (ออ-เจ-มวอ-แฮ-ซอ-โย) เมื่อวันทำอะไรครับ
친구와 시암에 갔어요 (ชิน-กุ-วา-ซิ-อา-เม-คา-ซอ-โย) ไปสยามกับเพื่อนแล้วครับ

3. 왜 한국어를 공부해요? (เว? ฮัน-กุ-กอ-ลึล-โคง-บุ-แฮ-โย) ทำไมเรียนภาษาเกาหลีครับ?
왜냐하면 방탄 소년단을 좋아해요 (เว-นยา-ฮา-มยอน-บัง-ทัน-โซ-นยอน-ดา-นึล-โช-อา-แฮ-โย) เพราะ ชอบ BTS ครับ

4. 한국에 가 봤어요? (ฮัน-กุก-เอ-คา-บวา-ซอ-โย) คุณเคยไปประเทศเกาหลีไหมครับ?
아니요, 한국에 아직 안 가봤어요(อา-นิ-โย-ฮัน-กุ-เก-อา-จิก-อัน-กา-บวา-ซอ-โย) ไม่ครับ ยังไม่เคยไปครับ

5. 무슨 일 해요? (มุ-ซึน-อิล-แฮ-โย?) คุณทำงานอะไรครับ?
회사에 다녀요 ( ฮเว-ซา-เอ-ดา-ยอ-โย) ทำงานที่บริษัทครับ

6. 주말에 시간이 되요? (จุ-มา-เอ-ซิ-กา-นิ-เดว-โย?) วันเสาร์อาทิตย์นี้ว่างไหมครับ
미안해요, 엄마와 쇼핑을 갈 거예요 (มิ-อัน-แฮ-โย-ออม-มา-วา-โซ-พิง-อึล-คัล-คอ-เย-โย) ขอโทษครับ จะไปซื้อของกับแม่ครับ

7. 학교가 어디에 있어요? (ฮัก-โก-กา-ออ-ดี-เอ-อิ-ซอ-โย?) โรงเรียนที่อยู่ที่ไหนครับ?
아속에 있어요 (อาโซเก อิซอโย) อยู่ที่อโศกครับ

8. 숙제가 많아요?(ซุก-เจ-กา-มา-นา-โย?) มีการบ้านเยอะไหมครับ?
네 아주 많아요.(เน-อา-จุ-มา-นา-โย) ครับ มีเยอะครับ

9. 영어공부가 어려워요? (ยอง-ออ-โคง-บุ-กา-ออ-รอย-วอ-โย) เรียนภาษาอังกฤษยากไหมครับ?
네, 아주 어려워요 (เน-อา-จุ-มา-ออ-รยอ-โย) ครับ ยากมากครับ

10. 언제 졸업 해요? (ออน-เจ-โจล-ออบ-แฮ-โย?) เรียนจปเมื่อไรครับ
내년에 졸업해요 (แน-นยอน-เอ-โจล-ออบ-แฮ-โย) จะเรียนจปปีห้นาครับ

11. 무슨 요리를 만들었어요?(มุ-ซึน-โย-ริ-ลึล-มัน-ดึ-รอ-ซอ-โย?) ทำอาหารอะไรครับ?
똠얌꿍을 만들었어요 (โตม-กุง-อึล-มัน-ดึ-รอ-ซอ-โย) ทำต้มยำกุ้งแล้วครับ

12. 어디에서 회의가 있어요? (ออ-ดี-เอ-ซอ-เฮว-ฮเว-อี-กา-อิ-ซอ-โย) มีประชุมที่ไหนครับ
2층에서 회의가 있어요 (อิ-ชึง-เอ-ซอ-ฮเว-อี-กา-อิ-ซอ-โย) มีประชุมชั้น2 ครับ

13. 스키를 탈 수 있어요? (ซึ-คิ-ลึล-ทาล-ซุ-อิ-ซอ-โย) เล่นสกีได้ไหมครับ?
아니요 탈 수 없어요(อา-นิ-โย-ทัล-ซุ-ออบ-ซอ-โย) เล่นไม่ได้ครับ

14. 한국 영화를 좋아해요? (ฮัน-กุก-ยอง-ฮวา-ลึล-โช-อา-แฮ-โย) ชอบหนังเกาหลีไหมครับ?
네 좋아해요 (เน-โช-อา-แฮ-โย) ครับ ชอบครับ

15. 중국어를 어떻게 공부 했어요? (ชุง-กุ-กอ-ลึลออ-ทอ-เค-โคง-บุ-แฮ-ซอ-โย) เรียนภาษาจีนยังไงครับ?
혼자서 공부 했어요 (โฮน-จา-ซอ-โคง-บุ-แฮ-ซอ-โย) เรียนด้วยตัวเองครับ

16. 부모님 집에 얼마나 자주 가요? (บุ-โม-นิม-จิเบ-ออล-มา-นา-จา-จุ-กา-โย) ไปบ้านพ่อแม่ ไปบ่อยแค่ไหนครับ
일주일에 한 번 가요 (อิล-จุ-อิ-แร-ฮัน-บอน-กา-โย) ไปอาทิตย์ล่ะหนึ่งครั้งครับ

17. 주말에 뭐 할 거예요? (จุ-มา-แร-มวอ-ฮัล-คอ-เย-โย?) วันเสาร์อาทิตย์นี้จะทำอะไรครับ?
잠을 잘 거예요 (จา-มึล-จัล-คอ-เย-โย) จะนอนครับ

18. 떡볶이를 먹어 봤어요? (ตอก-โป-กิ-ลึล-มอ-กอ-บวา-ซอ-โย) เคยกินต็อกปกกีไหมครับ
네, 많이 매웠어요 (เน-มา-นิ-แม-วอ-ซอ-โย) ครับ เผ็ดมากครับ

19. 왜 오늘 지각 했어요?(แว-โอ-นึล-จิ-กัก-แฮ-ซอ-โย) ทำไมมาสายครับ?
차가 많이 막혔어요 (ชากา มานิ มาคยอซอโย) เพราะรถติดครับ

20. 한국어를 얼마동안 공부 했어요? (ฮัน-กุก-กอ-ลึล-ออล-มา-โดง-อัน-โคง-บุ-แฮ-ซอ-โย) เรียนภาษาเกาหลีนานเท่าไร่?
3년 동안 공부했어요 (สาม-นยอน-โดง-อัน-โคง-บุ-แฮ-ซอ-โย) เรียน3ปีครับ

21. 이 수박은 얼마예요? (อิ-ซุ-บา-กึน-ออล-มา-เย-โย) แตงโมนี่ราคาเท่าไร่ครับ
5000원이에요 (โอ-ชอน-วอน-อิเอ-โย)

22. 한번 입어 봐도 되요? (ฮัน-บอน-อิ-บอ-บวา-โด-ทเว-โย?) ลองใส่ได้ไหมครับ
네 입어 보세요 (เน-อิ-บอ-โพ-เซ-โย) ครับ ใส่ได้ครับ

23. 조금 큰 사이즈 있어요? (โช-กึม-คึน-ใซ-อิ-ซึ-อิ-ซอ-โย?) มีไซส์ใหณ่กว่านี่ไหมครับ?
아니요 이것이 제일 큰 사이즈 예요(อานิโย อิกอซิ คาจัง คืน ไซซึ อิเอโย) ไม่มีครับ. นี่ขนาดใหณ่ที่สุดครับ

24. 중국어를 공부 해 본 적 있어요?(ชุง-กุ-กอ-ลึล-โคง-บุ-แฮ-โบน-จอก-อิ-ซอ-โย?) เคยเรียนภาษาจีนไหมครับ
아니요, 해 본 적이 없어요 (อา-นิ-โย-แฮ-โพน-จอ-กิ-ออบ-ซอ-โย) ไม่เคยเรียนครับ

25. 오늘이 무슨 날이에요?(โอ-นึ-ลิ -มุ-ซึน-นัล-อิ-เอ-โย?) วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ
6월 25일 이에요 (ยุ-วอล-อิ-ซิบ-โอ-อิล-อิ-เอ-โย) เดือน 6 วันที่ 25 ครับ

26. 생일이 언제예요?(แซง-อิ-ลิ-ออน-เจ-เย-โย) วันเกิดวันไหนครับ
1월 1일 이에요 (อิล-วอล-อิล-อิล-อิ-เอ-โย) เดือน 1 วันที่ 1 ครับ

27. 어느 나라 사람이에요? (ออ-นึ-นา-รา-ซา-รา-มิ-เอ-โย)เป็นคนประเทศอะไรครับ?
태국 사람이에요 (แท-กุก-ซา-ราม-อิ-เอ-โย) เป็นคนไทยครับ

28. 영어를 누가 가르쳐줬어요? (ยอง-ออ-ลึล-นุ-กา-คา-รึ-ซยอ-จวอ-ซอ-โย) ใครสอนภาษาอังกฤษครับ?
아버지가 영어를 가르쳐줬어요(อา-บอ-จิ-กา-ยอง-ออ-ลึล-คา-รึ-ชยอ-จวอ-ซอ-โย) พ่อสอนภาษาอังกฤษครับ

29. 한국에 가면 무엇을 하고 싶어요? (ฮัน-กุ-เก-คา-มยอน-มุ-ออ-ซึล-ฮา-โก-ซิ-พอ-โย) ถ้าจะไปเกาหลี อยากทำอะไรครับ
바다에 가고 싶어요 (พา-ดา-เอ-คา-โก-ซิ-พอ-โย) อยากไปทะเลครับ

30. 한국 친구가 있어요? (ฮัน-กุก-ซิน-กุ-กา-อิ-ซอ-โย?) มีเพื่อนเกาหลีไหมครับ?
네, 조금 있어요 (เน-โช-กึม-อิ-ซอ-โย) ครับ, มีน้อยครับ
By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *