Categories
Expression

การถามอายุในภาษาเกาหลี

혹시…나이가…?(โฮกซิ นาอิกา) คือ..อายุ?….
몇 살이에요? (มย็อด ซัลอิเอโย้)อายุเท่าไหร่ครับ?
몇 년생이에요? (มย็อด นย็อนแซ็งอิเอโย้) เกิดปีอะไรครับ?
나이가 어떻게 되세요? (นาอิกา ออตอเค ทเวเซโย้) อายุเท่าไหร่ครับ?
나이를 물어봐도 될까요? (นาอิลึล มุรอ พวาโด ทเวลกาโย้) ขอถามหน่อยว่าคุณอายุเท่าไหร่ครับ
연세가 어떻게 되세요? (ยอนเซกา ออตอเค ทเวเซโย้) คุณอายุเท่าไหร่ครับ?

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *