Categories
Grammar

คำ 보다 더 คืออะไร? ใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบ

วันนี้มาเรียนกัน ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี การใช้ '보다 더' ครับ ใช้ได้เมื่อเปรียบเทียบสองตัวครับ ปกตี่ใช้กับคำคุณศัพท์,형용사นะครับมี Pattern ว่า A가/은 B 보다 더 คำคุณศัพท์(형용사) ที่แปลว่า A คำคุณศัพท์มากกว่า B ครับ 1. 보다 더 빠르다 보다 더 빠르다 อ่านว่า โบดา ดอ…
Categories
Grammar

나,나의,나를, 저, 저의,저를 ภาษาเกาหลีใช้ยังไงดี?

ในภาษาเกาหลี 나อ่านว่า 'นา' ความหมายคือ ผม/ฉัน ครับ. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีมีหลายแบบของ 나 ครับ เช่น 나 อยู่ที่ประธาน เป็น나는/내가 ครับ เหมือนกับ I, My, Me ในภาษาอังฤษครับ. แล้ว คำ '저' เป็นคำสุภาพของ '나' ครับ '저' ก็มีหลายแบบเหมือนกับ 나 ครับ 나,…
Categories
Grammar

การผันกริยาอาคตในภาษาเกาหลี – 1. 을 거예요​

https://youtu.be/ew3n6WrnsFs การผันกริยาอาคตในภาษาเกาหลี -을 거예요 // - 겠 - ใช้กริยาที่บวก (으) ㄹ 거예요 ตอนบอกเรื่งจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ.1.1 คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด บวก ㄹ 거예요 ที่คำทกริยาท้ายนะครับตัวอย่างเช่นว่า 가다(คาดา) ความหมายคือ ไป.เมื่อบอกรูปอนาคต ตัดทิ้ง 다 ก่อน และ บวก ㄹ 거예요. ดังนั้น จะเป็น…
Categories
Grammar

รูปอดีตภาษาเกาหลี – 았어요 었어요 였어요 했어요

https://youtu.be/yD78Eime2Fwไวยากรณ์ 았/었/였어요. ตอนอยากบอกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต เพิ่มเขียน 았/었/였어요 ที่ท้ายคำกริยานะครับ.1 คำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ, ㅗ  ต้องใช้ 았어요.1.1 กริยาที่ลงท้ายด้วยสระ ㅏ + 았어요ตัวอย่างเช่น 가다(คาดา) ความหมาย 'ไป'. 가요(คาโย) ความหมาย ไปครับ. 가요เป็นคำสุพาภของ '가다'가요 เป็นรูปปัจจุบัน(present tense) ถ้าอยากเปลี่ยนรูปปัจจุบันเป็นรูปอดีต(past tense)เขียน 가(คา) และ ตัดหลัง…
Categories
Grammar

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี -Verb +(으)ㄹ 수 있다 / 없다​

1. ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี - คำกริยากับ -(으)ㄹ 수 있다 ใช้กับคำกริยาเพื่อบอก ‘ทำได้’  1.1 คำกริยาที่มีตัวสะกด : Verb + 을 수 있다 먹다 -> 먹을 수 있다  (กินได้)만들다 -> 만들 수 있다 (ทำได้)읽다 -> 읽을 수…