Categories
Expression

50 คำกริยาภาษาเกาหลี ‘~ 하다 ‘

일 (อิล) งาน-> 일하다 (อิลฮาดา) ทำงาน공부 (โคงบุ) การเรียน -> 공부하다 (โคงบุฮาดา) เรียน게임 (เกอิม) เก็ม->게임하다 (เกอิมฮาดา) เล่นเก็ม요리 (โยริ) การทำอาหาร ->요리하다 (โยริฮาดา) ทำอาหาร사랑 (ซารัง) ความรัก ->사랑하다 (ซารังฮาดา) รัก결혼 (คยอลโฮน) การแต่งงาน -> 결혼하다…
Categories
Expression

100 คำกริยาภาษาเกาหลี รูปอดีต- รูปปัจจุบัน – รูปอนาคต

คำกริยา : รุปอดีต - รูปปัจจุบัน - รูปอนาคต https://youtu.be/pqpHLcbHVdw ไป 가다 : 갔어요(คา-ซอ-โย) - 가요(คา-โย) - 갈 거예요(คัล-กอ-เย-โย)กิน 먹다 : 먹었어요 (มอ-กอ-ซอ-โย) - 먹어요(มอ-กอ-โย) - 먹을 거예요(มอ-กึล-กอ-เย-โย)ทำ 하다 : 했어요 (แฮ-ซอ-โย)…
Categories
Expression

100 คำกริยาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี ที่ใช้บ่อยสุด

해요 แฮ-โย= ทำ있어요 อิ-ซอ-โย = มี없어요 ออบ-ซอ-โย = ไม่มี봐요 พวา-โย = ดู가요 คา-โย = ไป와요 วา-โย = มา먹어요 มอ-กอ-โย = กิน말해요 มัล-แฮ-โย =พูด들어요 ดึ-ลอ-โย = ฟัง읽어요 อิล - กอ -…