Categories
Expression

คําคุณศัพท์ภาษาเกาหลีที่ความหมายตรงกันข้าม

1.깨끗해요 สะอาด VS 더러워요 สกปรก 깨끗해요 อ่านว่า เก-กึ-แท-โย ที่แปลว่า สะอาด내 방은 언제나 깨끗해요 ห้องฉันสะอาดเสมอ ๆ더러워요 อ่านว่า ทอ-รอ-วอ-โย ที่แปลว่า สกปรก청소를 안해서 집이 더러워요 ยังไม่ทำความสะอาดเลยสกปรก 2. 더워요 ร้อน VS 추워요หนาว 더워요 อ่านว่า…