Categories
Expression

ฮันกึล ภาษาเกาหลี – สระเดียว 10 ตัว, สระประสม 11ตัว, พยัญชนะ 19 ตัว

1. สระเดียวภาษาเกาหลี 10 ตัว ㅣ : ชื่อเรียก สระอี // เสียง i, อีㅏ : ชื่อเรียก สระอา // เสียง a,อาㅓ : ชื่อเรียก สระออ // เสียง eo,ออㅗ : ชื่อเรียก สระโอ // เสียง o…