Categories
Expression

ไม่ได้ตั้งใจในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่าอะไรดี

ไม่ได้ตั้งใจในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่าอะไรดี. มีหลยคำบอกครับ 1. 일부러 안 했어요 ใช้บ่อยสุดว่า 일부러 안 했어요 (อิลบุรอ อันแฮซอโย)ที่แปลว่า ไม่ได้ตั้งใจครับ정말 미안해요. 일부러 안 했어요ผมต้องขอโทษมากครับ ไม่ได้ตั้งใจครับถ้า'ตั้งใจทำ' พูดภาษาเกาหลีว่า일부러 하다(อิลบุรอฮาดา) 2. 고의가 아니었어요 ประโยคนี่ก็ใช้บ่อยครับ고의로 안 했어요(โกอิโร อันแฮซอโย)ไม่ได้ตั้งใจครับพูด 고의가 아니었어요…